Polityka prywatności witryny www.makietainteraktywna.pl

  DEFINICJE

   1.1. Administrator i/lub YSLAB/RESIMO – z siedzibą w Warszawie przy ul. Giełdowej 4c/55, 01-211 Warszawa.
   1.2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej i/lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwe do zidentyfikowania to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio i/lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online i/lub jednego lub kilku czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i/lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
   1.3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności witryny makietainteraktywna.pl.
   1.4. RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   1.5. Witryna – witryna prowadzona przez RESIMO pod adresem makietainteraktywna.pl.
   1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę i/lub korzystająca z funkcji opisanych w Polityce.

  PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

   2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, RESIMO gromadzi dane w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania i udostępniania funkcji Użytkownikom, a także informacje dotyczące aktywności Użytkownika na Witrynie. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, zwłaszcza tych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny, są opisane poniżej

  CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RESIMO

   3.1. Informacje gromadzone za pośrednictwem Witryny, w tym Dane Osobowe Użytkowników, są przetwarzane przez Administratora:

    3.1.1. w celu dostarczenia Użytkownikom treści zebranych na Witrynie – wtedy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia Witryny i udostępniania jej funkcji Użytkownikom;
    3.1.2. w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji i sposobu korzystania z Witryny, w celu poprawy funkcji dostarczanych na Witrynie i publikowanych treści;
    3.1.3. w celu ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

   3.2. Aktywność Użytkownika na Witrynie, w tym jego Dane Osobowe, jest rejestrowana w logach systemowych (specjalny program komputerowy służący do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach związanych z systemem informatycznym używanym do świadczenia funkcji na Witrynie). Podstawą prawną przetwarzania informacji zebranych w logach jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na osiąganiu celów związanych z udostępnianiem funkcji Witryny, w tym udostępnianiem treści zebranych na Witrynie, osiąganiem celów technicznych i administracyjnych związanych z zarządzaniem tym systemem, zabezpieczaniem systemu informatycznego oraz realizacją celów statystycznych.

  FORMULARZE KONTAKTOWE

   3.3. RESIMO umożliwia kontaktowanie się za pomocą formularzy kontaktowych. Korzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może również podać inne dane w celu ułatwienia kontaktu i/lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich podania skutkuje niemożnością obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne.
   3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

    3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego za pomocą udostępnionego formularza – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnej komunikacji z Użytkownikami;
    3.4.2. w celach ustalania i dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego praw;
    3.4.3. w celu umożliwienia Użytkownikom wyrażenia zgód marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze zgód Użytkowników dla określonego kanału komunikacji marketingowej.
    3.4.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez RESIMO można znaleźć w Klauzuli Informacyjnej RODO, dostępnej pod linkiem.

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

   4.1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Linkedin, Twitter, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z utrzymaniem profilu, w tym informowaniem Użytkowników o działalności Administratora i promocją różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji własnej marki.
   4.2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe odwiedzających strony mediów społecznościowych są przetwarzane przez administratorów tych stron, stosują się osobne polityki prywatności dostarczone przez te podmioty.

  PLIKI COOKIES

   5.1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Witrynę. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Witryny – np. poprzez zapamiętywanie wizyt Użytkownika na Witrynie i wykonywane przez niego czynności. Użycie plików cookies przez RESIMO nie ma na celu identyfikowania Użytkowników. Użytkownicy korzystający z zasobów Witryny pozostają anonimowi wobec RESIMO , chyba że podadzą swoje Dane Osobowe w formularzach dostępnych na Witrynie.
   5.2. Użycie plików cookies niezbędnych niezbędnych do działania Witryny wymaga zgody Użytkownika poprzez zadeklarowanie ustawień cookies na Witrynie i/lub ustawień przeglądarki Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem korzystania z plików cookies przed jej wycofaniem.

  OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, do której odnosi się korespondencja.
   6.2. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, Dane Osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do czasu uwzględnienia takiego sprzeciwu.
   6.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ustalania i dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie tylko w zakresie i na czas wymagany przez prawo.
   6.4. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane są usuwane.

  PRAWA UŻYTKOWNIKA
  Osoby, których dane są przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w RODO, mają następujące prawa:

   7.1. prawo do informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych – na tej podstawie Administrator dostarcza osobie fizycznej składającej żądanie informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym w szczególności celów i podstaw prawnych przetwarzania, zakresu przechowywanych danych, podmiotów, którym są ujawniane, oraz planowanej daty usunięcia danych;
   7.2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator dostarcza kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej składającej żądanie;
   7.3. prawo do sprostowania – Administrator jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieścisłości i/lub błędów w przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnienia ich, jeżeli są one niekompletne;
   7.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już potrzebne do osiągnięcia któregokolwiek z celów, dla których zostały zebrane;
   7.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku takiego żądania Administrator przerywa operacje na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, których osoba przetwarzająca wyraziła zgodę, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – i/lub do czasu, aż przyczyny ograniczenia przetwarzania danych przestaną istnieć (np. zostanie wydane postanowienie organu nadzorczego pozwalające na dalsze przetwarzanie danych);
   7.6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie sprzeciwić się – z powodów związanych z jej szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tej sprawie powinien zawierać uzasadnienie;
   7.7. prawo do skargi – jeżeli stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i/lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, gdzie rzekomo doszło do naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ODBIORCY DANYCH

   8.1. W niektórych przypadkach, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia opisanych powyżej celów, dane osobowe zostaną udostępnione zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi dla RESIMO , np. dostawcom systemów i usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także dostawcom usług audytorskich.
   8.2. Dane osobowe mogą być udostępniane organom właściwym lub stronom trzecim, które złożą wniosek o udzielenie takich informacji, na odpowiedniej podstawie prawnej i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  TRANSFER DANYCH POZA EOG

   9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego, który zapewnia prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zapewnia adekwatny poziom ochrony, głównie poprzez:

    9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach, dla których Komisja Europejska wydała odpowiednią decyzję dotyczącą ustalenia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj);
    9.1.2. korzystanie z standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, które wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają one prawo otrzymać w Unii Europejskiej (szczegóły można znaleźć tutaj);
    9.1.3. stosowanie obowiązujących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

   9.2. Dane osobowe, w miarę konieczności, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku współpracy z podmiotami działającymi w krajach trzecich i/lub korzystania z rozwiązań informatycznych podmiotów przetwarzających dane osobowe w krajach trzecich. Lista dostawców i krajów, do których Administrator może przekazać dane, jest dostępna tutaj.
   9.3. Aby uzyskać kopię informacji na temat środków bezpieczeństwa, których Administrator używa przy przekazywaniu danych poza EOG, prosimy o kontakt z Administratorem.

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

   10.1. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w bezpieczny sposób – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez te osoby.
   10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące przy przetwarzaniu danych osobowych zapewniały wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby przetwarzanie spełniało wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  DANE KONTAKTOWE

   11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adm@yslab.pl i/lub adresu siedziby: ul. Grzybowska 4c/55, 01-211 Warszawa.

  Ustawienia plików cookies